Praktijkregels

Pagina

Bij deze informeren wij u over wettelijke bepalingen en regels die in onze praktijk van toepassing zijn.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor fysiotherapie. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekend dat wij eerst vaststellen of u bij ons als fysiotherapeut aan het juiste adres bent, zo niet dan verwijzen we u door naar uw huisarts.

Identiteitsbewijs meenemen bij eerste afspraak:
Op basis van de huidige zorgverzekeringswet dient u zich op de eerste afspraak te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Deze identificatieplicht is ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan.
Uw fysiotherapeut neemt de gegevens van uw identiteitsbewijs over in het behandeldossier.
Handdoek: Om hygiënische redenen verzoeken wij u een badhanddoek mee te nemen naar de behandelingen.

Afspraak afzeggen:
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.
Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patient.

Nota’s:
Als u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u nadat u het maximum van uw aanvullende verzekering heeft bereikt, een nota.
De tarieven kunt u vinden op onze website en op de prijslijst in de wachtkamer.

Klachtenregeling:
Hebt u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, maak dit dan alstublieft kenbaar.
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van zorg en een goede communicatie.
Informatie over de klachtenregeling en de klachtenprocedure kunt u nalezen in de folder ‘klachtenregeling’ van het KNGF.
Deze folder is te vinden in het folderrek.

Inzage dossier:
Tijdens uw behandelproces informeert uw fysiotherapeut u over de gegevens die worden vastgelegd.
U hebt recht op inzage van de op u betrekking hebbende verwerkte gegevens.
Indien u een afschrift van uw dossier opvraagt, zal dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 4 weken, worden verstrekt. Voor het verstrekken van het dossier wordt tien euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bewaren van gegevens:
Uw gegevens hebben een wettelijke vastgestelde bewaartermijn.
Voor medische- en zorggegevens is dit in beginsel 15 jaar.
Te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vastgelegd.

Privacy en geheimhoudingsplicht:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.
Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.
Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Eigendommen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.